Sık Sorulan Sorular

Abone numarası, elektrik aboneliği başlatılırken sözleşme sırasında ilgili tesisat için verilen kimlik numarasıdır.

Bazı faturalarda “hesap numarası veya sözleşme numarası” ismiyle de karşınıza çıkabilir, bazen faturada hem tesisat hem de abone numarası bulunabilir.

Müşteri numarası birden fazla tesisatta aboneliği olan müşterileri tanımlamak için verilen kişiye özel numaradır. Bir müşterinin birden fazla yerde aboneliği bulunabilir, yani farklı abone numarasına ait hesapları olabilir. Müşteri numarası bir tesisatı değil, doğrudan kişiyi tanımlar.

Tüketici sınıfları serbest tüketici, serbest olmayan tüketici ve son kaynak tarifelerinden elektrik alan tüketiciler olmak üzere üç tip tüketiciyi belirtir.

Serbest tüketici, son 1 yıllık tüketimi EPDK tarafından belirlenen Serbest Tüketici Limiti’nin üzerinde olan tüketicilerdir. Bu tüketiciler serbest piyasa şartlarına göre belirlenen indirimli fiyatlarla elektrik alabilir, istedikleri tedarikçi şirkete geçerek hizmet alacakları şirkete kendileri karar verebilirler. Serbest tüketicilerin elektrik hizmeti, tedarikçi şirketlerle yapacakları ikili anlaşmanın esaslarına göre belirli bir süre için geçerli olarak sağlanır.

Serbest olmayan tüketiciler ise yeni aboneler ve/veya serbest tüketici limitinin altında tüketim yapan kullanıcılardır. Serbest olmayan tüketiciler bölgelerindeki görevli tedarikçi şirketten elektrik hizmeti almak durumundadırlar. Bu tüketicilere uygulanan fiyatlar EPDK tarafından belirlenen Ulusal Tarife fiyatlarıdır.

EPDK tarafından belirlenen SKT limiti üstünde tüketimi olan serbest tüketiciler içindir. Belirlenen limitin üstünde tüketim yapanlar ulusal tarife birim fiyatları üzerinden enerji temin edemezler. Aksi durumda EPDK tarafından belirlenen formül üzerinden yani yüksek birim fiyat üzerinden enerji temin etmek durumundadırlar. SKT limiti 2020 yılı için 7 milyon KWh olarak belirlenmiştir.

Serbest Tüketici sözleşmeniz feshedildiyse 15 gün içerisinde mutlaka bölgenizdeki görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi ile abonelik yaptırmalısınız.

Elektrik hizmetiniz böyle bir durumda doğrudan dağıtım şirketince sağlanmaya devam edebilir ve elektriğiniz kesilmeyebilir. Ancak abonelik olmadan elektrik kullanmak usulsüz kullanım olarak değerlendirilmektedir.

Serbest Tüketici sözleşmesi bildirimsiz olarak iptal edilmesi müşterileri zor durumda bırakacağından böyle bir durumla karşılaşırsanız bildirimsiz olarak sizi portföyünden çıkaran tedarikçi hakkında şikayetçi olabilirsiniz.

Müşteri grubu ismiyle de faturalarınızda yer alabilecek bu bilgi, abonenin elektrik kullanımını fiyatlandırırken esas alınan tarife grubunu ifade eder. Buna göre ev kullanıcıları, iş yerleri, sanayi kuruluşları veya tarımsal amaçlı elektrik kullanımı gibi farklı müşteri gruplarına farklı fiyatlandırma yapılmaktadır.

Ev kullanıcılar “Mesken” tarife grubunda, iş yeri kullanıcıları “Ticarethane” grubu, sanayi sicil belgesi sahibi üreticiler “Sanayi”, ziraat işi yapan kullanıcılar “tarımsal sulama” grubu olarak tanımlanır.

Ad-soyad veya kurum adı: Faturalarda abonenin ismi mutlaka yer alır. Abonelik ile ilgili konularda işlem yapma yetkisi olan kişi faturada ismi bulunan kişidir. Tüzel kişiler için kurum ismi veya temsilci adı da faturada yer alabilir.

Adres: Faturada belirtilen adres ise tesisatın ait olduğu adrestir.

TCKN: Tüketiciye ait Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası da faturalarda yer alan bilgilerdendir. Bireysel aboneliklerde, örneğin eviniz için kendi adınıza yaptırmış olduğunuz elektrik aboneliğine bağlı olarak oluşturulan faturanızda bu bilgi yer alacaktır.

Vergi numarası ve vergi dairesi: Abonelik bir tüzel kişi adına ise, yani bir şirket veya kurum adına abonelik yapılmışsa kuruma ait vergi numarası ve vergi dairesi bilgisi de faturalara işlenir. Bu bilgiler şirket veya kurumlara ait kimlik numarası niteliğindedir.

Abonenin iletişim bilgileri: Abonenin e-posta adresi, cep telefonu veya sabit telefon numarası gibi bilgiler de faturaya işlenmektedir.

Son 1 yıllık (12 aylık) tüketim: Elektrik faturalarda, bulunduğunuz aydan geriye doğru son 12 ay boyunca yapılmış olan toplam tüketim bilgisi kWh olarak verilmektedir. Son 1 yılda yapmış olduğunuz toplam tüketim Serbest Tüketici Limiti’ni aştığında serbest tüketici olarak kendi seçtiğiniz elektrik tedarikçisinden ikili anlaşma ile belirlenen indirimli fiyatlarla elektrik alma hakkınız vardır.

Dönem: Tüketim ölçümünün yapılmış olduğu yıl ve ayı gösterir, okuma dönemi de denir. Sayaç okuma tarihleri arasındaki bu dönem EPDK tarafından 1 ay olarak belirlenmiştir.

İlk ve son okuma tarihi: Faturadaki ilk ve son okuma tarihleri, elinizde bulunan faturadaki tüketimin hesaplanması için sayacın ay başında ilk okunduğu ve ay sonunda son olarak okunduğu tarihtir. Diğer bir deyişle, faturada hesaplanan tüketim bu tarihler arasında yapılan tüketimdir.

İlk ve son endeks: İlgili fatura döneminin başlangıcındaki ilk okuma tarihinde sayaçtan okunan değer ilk endekstir. Son okuma gününde sayaçta gösterilen değer ise son endekstir.

Tüketim miktarı: Sayaçlardaki tüketim değerleri her ay sıfırlanmaz, eklenerek artmaya devam eder. Bu yüzden belli bir dönemdeki tüketimi bulmak için son endeks değerinden ilk endeks değeri çıkartılır, aradaki fark ilgili dönemdeki tüketim miktarıdır. Elektrik faturasında tüketim miktarı kWh olarak belirtilmiştir.

Elektrik kullanımı yapılırken şebekeden farklı türlerde güç çekilir. Bunlardan ilki W ile gösterilen aktif güçtür. Aktif güç, çekilen elektrik enerjisinin işe yarayan ve kullanılan kısmıdır. Reaktif güç (var) ise işe yaramayan kayıp enerjiyi belirtir. Reaktif güç ise kendi içinde teknik özelliklere göre endüktif ve kapasitif şeklinde ikiye ayrılır.

Bobin ve manyetik alanla çalışan makineler belli bir miktar gereksiz yük oluşturur. Yüksek güç çeken ve bu tarz makinelerin bulunduğu tesislerde reaktif güç devreye girmekte ve aktif gücün belirli oranlarda aşılmasına bağlı olarak reaktif güç bedelleri faturaya eklenmektedir. Bu bedelleri endüktif veya kapasitif tutar olarak faturada görebilirsiniz.

Faturanızda yer alan bu ifadeler gün içindeki üç zaman dilimindeki tüketimleri ifade eder.

Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gündüz: Saat 07:00-18:00 arası

Puant: Saat 18:00-23:00 arası

Gece: Saat 23:00-07:00 arası

Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında;

Gündüz: Saat 06:00-17:00 arası

Puant: Saat 17:00-22:00 arası

Gece: Saat 22:00-06:00 arası

Sayaç saati yıl boyunca yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için;

Gündüz: Saat 06:00-17:00 arası

Puant: Saat 17:00-22:00 arası

Gece: Saat 22:00-06:00 arası

Faturalarda sayacın arızalanması veya yanlış okunması, vb. bir sebeple bir önceki dönemden eksik veya fazla olarak tüketimde yapılacak düzeltmeler ek tüketim olarak adlandırılarak faturaya işlenmektedir.

Abonenin faturasında belirtilen günlük ortalama tüketim, ilgili fatura dönemindeki toplam enerji harcamasının ilgili dönem gün sayısına bölünmesi ile elde edilen ortalamadır.

Sayacın bir sonraki okuma dönemi faturalarda belirtilebilir. Bu tarih tıpkı okuma dönemi gibi yıl ve ay şeklinde gösterilir.

Faturanızda tüketiminize göre ödemeniz gereken tutar belirtilmektedir. Bu ödeme tutarını oluşturan farklı kalemler bulunur. Bu kalemler tüketilen enerjinin bedeli, ek bedeller, vergiler ve farklı hizmet ve işlemlerden dolayı eklenen bedellerdir.

Enerji bedeli, kullandığınız enerji miktarına ödenecek toplam miktardır. Kaç kWh elektrik kullandıysanız, bu tüketim miktarı tarifenize göre elektrik birim fiyatı ile çarpılır ve enerji bedelinizi oluşturur.

Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan dağıtım bedeli, elektriğin size ulaşmasında ortaya çıkan arıza, bakım, onarım, yenileme, iyileştirme ve kapasite artırımı gibi işlemlerin masraflarını karşılamak amacıyla alınmaktadır. Dağıtım bedeli de enerji bedeli gibi tüketilen kWh enerji üzerinden birim bedel ile çarpılarak hesaplanır. Dağıtım bedeli tüketiciden tahsil edildikten sonra ilgili bölge Dağıtım şirketine aktarılır.

Enerji sektörü ile ilgili yapılması planlanan birçok yatırıma kaynak sağlamak için Enerji Bakanlığı onayıyla alınan enerji fon bedeli tahsil edilerek Enerji Bakanlığına aktarılmaktadır. Enerji tüketim bedeli üzerinden % 0,7 oranında alınmaktadır.

Enerji bedelinin %2’si oranında bu vergi faturalara eklenir. TRT Payı, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu çerçevesinde TRT’ye gelir olarak aktarılır.

Müşterilerin abone olduğu bölgede hizmet veren belediyeye aktarılmak üzere enerji tüketim bedeli üzerinden hesaplanarak alınmaktadır. BTV (ETV) mesken ve ticarethanelerden %5 oranında, sanayi müşterilerinden %1 oranında kesilmektedir.

KDV, Katma Değer Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir ve birçok tüketim ürün ve hizmetine eklenen bir vergidir. Elektrik faturasındaki tüm bedel ve vergiler eklendikten sonra elde edilen tutar (KDV matrahı) üzerinden %18 oranında Katma Değer Vergisi alınmaktadır. KDV tahsil edildikten sonra Vergi Dairesine ödenmektedir.

Belirlenen tüketim döneminde yapılan tüketim tutarı, dağıtım bedeli ve tüm vergiler ile fon kesintileri toplandıktan sonra müşterinin ödemesi gereken dönemlik toplam tutardır.

Bağlantı anlaşması veya sözleşmenizde yer alan güç miktarı aşıldığında aylık olarak kW başına bir birim bedel uygulanır, bu bedel enerji aşım bedelidir.

Elektrik faturasında ödemesi gecikmiş fatura borçlarının tutarları da faturada yer alır. Faturanızın son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmemiş fatura borcu, bir sonraki aya gecikmiş borç olarak işlenir.

Elektrik faturasının ödenmesi için otomatik ödeme talimat verdiğinizde ilgili banka talimat bilgisi faturanıza işlenmektedir. Otomatik ödemede bir sorun yaşanması halinde ilk olarak bankanız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sorunun tedarikçi şirketten kaynaklanması durumunda ödenemeyen faturaların faiz ve cezalarından muaf tutulursunuz.

Aboneliğinizi kapattırırken otomatik ödeme talimatını iptal ettirmeyi unutmayınız!

Aboneliğiniz sona erdiğinde bankanızın ödeme talimatı da otomatik olarak sonra ermez. Bunun için bankanızla ayrıca görüşerek otomatik ödeme talimatını iptal etmeniz gerekiyor.

Elektrik faturanızdaki ödenmesi gereken fatura tutarının son ödeme tarihi faturada yer alır. Faturalarınızı bu tarihe kadar ödemeniz gerekir. Eğer belirtilen sürede fatura ödenmezse gecikme faizi söz konusu olacaktır.

Faturanızı son ödeme tarihine kadar ödemediğinizde gecikmeden dolayı faiz eklenerek ceza uygulanmaktadır.

Fatura tutarında (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında küsuratlar bir sonraki faturaya aktarılabilir.

Faturanın kesildiği tarihte ödenmemiş olan güncel ve geçmiş borçlar, vergiler bedeller ve eklenen diğer ücretler ile birlikte ödemeniz gereken toplam tutar ödenecek tutardır.

Faturanın genellikle arkasında bulunan ek notlar arasında tedarikçinizin ödeme yerleri de yer alabilir. Bunlar müşteri merkezleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleridir.

Dağıtım şirketleri, her dağıtım bölgesinde bulunan tüketim noktaları için özel birer kayıt kodu oluşturur. Bu kod EIC kodudur ve her tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ndeki kayıt numarası görevi görmektedir. Bir anlamda tüketim noktasının piyasa sistemindeki kimliği olan EIC kodu da faturada belirtilmektedir.

Bir elektrik sistemine bağlı olan elemanların tümü aynı anda çalıştığında tüketilecek toplam güç kurulu güçtür.

Abonelik sırasında tüketim yerinin ihtiyacına göre müşteri tarafından talep edilen ve sözleşmede belirtilen çekilecek güç miktarıdır. Abonelik anlaşması sırasında sözleşme gücüne göre ücret ödenir. Bir yerin sözleşme gücü en az 5 kW olabilir.

Abonenin faturayı kapsayan ayda çektiği maksimum güç demand olarak belirtilir. Demand, kW ile gösterilmektedir.

Gerilim trafo oranı, gerilim trafosuna bağlı sayaçlar için kullanılan dönüştürme oranıdır. Akım trafosuna bağlı sayaçlar için ise aynı işlemde akım trafo oranı kullanılmaktadır.

Tüketim hesabında endeks farkı üzerinde akım farklarından oluşan hesap hatalarını düzeltmek için çarpan uygulanır. Bu çarpan endeks farkı ile çarpılan bir sayıdır ve bu işlem ile doğru tüketim miktarı bulunur.

Elektrik ölçümünü yapan sayacınızın markası ve seri numarası da faturada yer verilen bilgilerdendir. Bu bilgilere ihtiyaç duyabileceğiniz teknik işlemlerde faturanıza bakabilirsiniz.

Trafolu müşterilere ait trafo kaybına giden enerji miktarı trafo kaybıdır. Bu tüketim miktarına uygulanan bedel ise trafo kaybı bedelidir. Kayıp tüketim, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen kayıp katsayıları ve hesaplama yöntemine göre hesaplanmaktadır.

Sayaçların okumasını yapan personelin kodu okuma kodu olarak belirtilir. Sayacınızla ilgili işlemlerde işinize yarayabilecek bu bilgi faturanızdan da teyit edilebilir.

İndirim, sadece aktif birim fiyatına uygulanmaktadır.

Aktif birim fiyatına uygulanan indirim sözleşme süresi sonuna kadar geçerli olacaktır.

Dağıtım şirketi, şehir dağıtım ağlarının bakım, onarım ve işletilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketi, elektriği konutların kapısına kadar ulaştırdığı gibi sayaçları okur, arıza ve kesintilere müdahalede bulunur. Türkiye’de 21 elektrik dağıtım bölgesi mevcuttur ve 21 bölgede görev yapan Dağıtım şirketlerin tamamı 2013 yılı itibari ile özelleştirilmiştir.

Tedarikçi değişiminde mevcut sisteminizde teknik açıdan veya fiziksel olarak hiçbir değişiklik söz konusu değildir.

İkili anlaşma yaparak indirimli elektrik almanın herhangi bir ek maliyeti bulunmamaktadır. Ek bir maliyete katlanmadan daha düşük birim fiyata elektrik kullanabileceksiniz.

Bölgenizdeki sorumlu dağıtım şirketinin altyapısını kullanmaya devam edeceğinizden dolayı mevcut hizmet kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadan elektrik kullanmaya devam edeceksiniz.

Dağıtım bölgesinde arızaların giderilmesi, bakım ve onarım konularında yasal olarak tek yetkili olan kuruluş, bölgedeki dağıtım şirketidir. Bu nedenle elektrik tesisatlarında oluşan kesinti ve arızalar için bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketinin hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceksiniz.

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki alanındadır. Tüm tüketicilerin sayaçları ilgili bölgedeki elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır.

İkili anlaşma yaparak indirimli elektrik alacağınız tedarik şirketi tarafından posta, e-mail, sms vb. yöntemlerle elektrik faturanız size gönderilecektir.

Faturada yer alan, elektrik fatura bedelini banka, PTT ve diğer ödeme kanallarıyla ödemek üzere işlem yaparken kullanılacak olan eşsiz (unique) koddur.